Dernekler:Kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için biraraya gelen kimselerin meydana getirdiği topluluklar.

Dernekler, kuruluş amaçlarına uygun olarak çeşitli adlarla nitelenir: sosyal yardım dernekleri, tarım dernekleri, esnaf dernekleri, spor dernek ve kulüpleri, serbest meslek dernekleri, din dernekleri, kültür dernekleri, bilimsel dernekler v.d. Siyasî partiler ve sendikalar bu kapsamın dışında tutulmuştur. Bazı dernekler de kamuya yararlı olarak nitelenir. Bir derneğin kamuya yararlı sayılarak bazı vergi kolaylıklarından yararlanabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerekir.

Derneklerin Kuruluşu

Dernek, bir amaç etrafında birleşen en az 7 kişi tarafından kurulur. On sekiz yaşını bitiren ve medenî haklardan yoksun olmayan herkes dernek kurabilir.

Dernekler, tüzüklerini kurulduğu yerin en büyük mülkiye âmirine bildirerek tüzel kişilik kazanır. Uluslararası faaliyette bulunmak veya uluslararası derneklere katılmak ve şube açmak için İçişleri Bakanlığı’nm izni gereklidir. Dernek adlarında Türk, Türkiye, Cumhuriyet, Atatürk kelimeleriyle, bu kelimelerin başına ve sonuna getirilen eklerle yapılmış kelimeler ancak Bakanlar Kurulu kararıyla kullanılabilir.

Organları ve Çalışması

Her dernekte genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu gibi organların bulunması zorunludur. Ayrıca çalışmaların kolaylaştırılması ve geliştirilmesi için başka organlar da kurulabilir.

Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi genel kurulun fesih kararıyla veya genel kurulun toplanamaması halinde ve derneğin yasak faaliyetinden dolayı mahkeme kararıyla olur.

Aynı amaçla kurulmuş dernekler ya da bir derneğin şubeleri kendi aralarında birlikler, federasyonlar veya konfederasyonlar meydana getirebilirler.